สินค้าหมด

1,700 BAHT
2100 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15579' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1627,8509,6173,9952,19143,6846,4102,19152,4105,10016,23180,9285,19158,9290,10098,4993,1172,17916 Array ( [0] => 1627 [1] => 8509 [2] => 6173 [3] => 9952 [4] => 19143 [5] => 6846 [6] => 4102 [7] => 19152 [8] => 4105 [9] => 10016 [10] => 23180 [11] => 9285 [12] => 19158 [13] => 9290 [14] => 10098 [15] => 4993 [16] => 1172 [17] => 17916 )