สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19359,20902,6746,3594,1947,1160,4259,3955,5185,4125,6749,13003,4253,10023,15904,4329,8965,12039 Array ( [0] => 19359 [1] => 20902 [2] => 6746 [3] => 3594 [4] => 1947 [5] => 1160 [6] => 4259 [7] => 3955 [8] => 5185 [9] => 4125 [10] => 6749 [11] => 13003 [12] => 4253 [13] => 10023 [14] => 15904 [15] => 4329 [16] => 8965 [17] => 12039 )