สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4253,1156,9673,13004,776,2333,9520,2332,2337,5055,8965,2331,4116,15904,9834,5060,15905,15588 Array ( [0] => 4253 [1] => 1156 [2] => 9673 [3] => 13004 [4] => 776 [5] => 2333 [6] => 9520 [7] => 2332 [8] => 2337 [9] => 5055 [10] => 8965 [11] => 2331 [12] => 4116 [13] => 15904 [14] => 9834 [15] => 5060 [16] => 15905 [17] => 15588 )