พรีออเดอร์

.

2,750 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release of musical rhythm stage "Yumeiro Cast" held at Asia 2.5 Theater Tokyo from Feb.7-11, 2018. Includes footage of the play, rehearsals, and backyard documentary. Disc 1 : last day performance. Disc 2: making-of rehearsals and behind-the scenes.

q select pid from dex_product where pid<>'14549' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6561,2990,20179,24332,2381,22080,19234,17233,21335,14553,9481,10884,22475,20907,22889,9383,20291,8403 Array ( [0] => 6561 [1] => 2990 [2] => 20179 [3] => 24332 [4] => 2381 [5] => 22080 [6] => 19234 [7] => 17233 [8] => 21335 [9] => 14553 [10] => 9481 [11] => 10884 [12] => 22475 [13] => 20907 [14] => 22889 [15] => 9383 [16] => 20291 [17] => 8403 )