สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14172' and ( pcharacter='493' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24359,24084,23922,17332,24692,23603,24358,24083,15321,20964,20967,23827,23602,20598,17331,13095,22678,21663 Array ( [0] => 24359 [1] => 24084 [2] => 23922 [3] => 17332 [4] => 24692 [5] => 23603 [6] => 24358 [7] => 24083 [8] => 15321 [9] => 20964 [10] => 20967 [11] => 23827 [12] => 23602 [13] => 20598 [14] => 17331 [15] => 13095 [16] => 22678 [17] => 21663 )