สินค้าหมด

4,000 BAHT
5000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14161' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21557,3860,810,6972,3071,3924,4999,1054,1181,10327,5828,815,3070,4811,817,12053,4115,808 Array ( [0] => 21557 [1] => 3860 [2] => 810 [3] => 6972 [4] => 3071 [5] => 3924 [6] => 4999 [7] => 1054 [8] => 1181 [9] => 10327 [10] => 5828 [11] => 815 [12] => 3070 [13] => 4811 [14] => 817 [15] => 12053 [16] => 4115 [17] => 808 )