สินค้าหมด

4,000 BAHT
5000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14161' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3069,4998,4811,22817,1058,4805,5198,5063,4573,4104,1055,22868,1056,819,21560,816,4997,10005 Array ( [0] => 3069 [1] => 4998 [2] => 4811 [3] => 22817 [4] => 1058 [5] => 4805 [6] => 5198 [7] => 5063 [8] => 4573 [9] => 4104 [10] => 1055 [11] => 22868 [12] => 1056 [13] => 819 [14] => 21560 [15] => 816 [16] => 4997 [17] => 10005 )