สินค้าหมด

1,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14160' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6793,3017,11022,2189,3834,22912,20184,3596,20956,22749,19068,13018,1417,5171,9365,1569,23013,3336 Array ( [0] => 6793 [1] => 3017 [2] => 11022 [3] => 2189 [4] => 3834 [5] => 22912 [6] => 20184 [7] => 3596 [8] => 20956 [9] => 22749 [10] => 19068 [11] => 13018 [12] => 1417 [13] => 5171 [14] => 9365 [15] => 1569 [16] => 23013 [17] => 3336 )