สินค้าหมด

1,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14160' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1587,22772,22918,4184,9296,22914,3212,22820,6582,3037,19482,10826,13241,22527,5250,20127,13090,18602 Array ( [0] => 1587 [1] => 22772 [2] => 22918 [3] => 4184 [4] => 9296 [5] => 22914 [6] => 3212 [7] => 22820 [8] => 6582 [9] => 3037 [10] => 19482 [11] => 10826 [12] => 13241 [13] => 22527 [14] => 5250 [15] => 20127 [16] => 13090 [17] => 18602 )