สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14045' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8195,4529,17585,20797,7001,15377,12347,7288,19471,22085,8225,10628,4522,6089,10051,11157,10208,8179 Array ( [0] => 8195 [1] => 4529 [2] => 17585 [3] => 20797 [4] => 7001 [5] => 15377 [6] => 12347 [7] => 7288 [8] => 19471 [9] => 22085 [10] => 8225 [11] => 10628 [12] => 4522 [13] => 6089 [14] => 10051 [15] => 11157 [16] => 10208 [17] => 8179 )