สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14045' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6092,16612,15550,6672,8220,8087,15202,22086,6086,21286,8071,16818,15222,8118,19715,17140,23195,10206 Array ( [0] => 6092 [1] => 16612 [2] => 15550 [3] => 6672 [4] => 8220 [5] => 8087 [6] => 15202 [7] => 22086 [8] => 6086 [9] => 21286 [10] => 8071 [11] => 16818 [12] => 15222 [13] => 8118 [14] => 19715 [15] => 17140 [16] => 23195 [17] => 10206 )