สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13982' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7857,6865,6144,5873,21506,8504,22811,6827,5557,23297,5555,22976,13054,5558,6111,11011,8477,6945 Array ( [0] => 7857 [1] => 6865 [2] => 6144 [3] => 5873 [4] => 21506 [5] => 8504 [6] => 22811 [7] => 6827 [8] => 5557 [9] => 23297 [10] => 5555 [11] => 22976 [12] => 13054 [13] => 5558 [14] => 6111 [15] => 11011 [16] => 8477 [17] => 6945 )