มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13796' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12368,8454,15290,11747,14272,12375,14302,21480,10792,16956,19925,20493,16914,5406,15254,19918,15264,212 Array ( [0] => 12368 [1] => 8454 [2] => 15290 [3] => 11747 [4] => 14272 [5] => 12375 [6] => 14302 [7] => 21480 [8] => 10792 [9] => 16956 [10] => 19925 [11] => 20493 [12] => 16914 [13] => 5406 [14] => 15254 [15] => 19918 [16] => 15264 [17] => 212 )