พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13730' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19341,22965,22215,3804,3632,10159,2672,5257,19860,23347,10852,6457,1495,16106,21974,24443,16183,19696 Array ( [0] => 19341 [1] => 22965 [2] => 22215 [3] => 3804 [4] => 3632 [5] => 10159 [6] => 2672 [7] => 5257 [8] => 19860 [9] => 23347 [10] => 10852 [11] => 6457 [12] => 1495 [13] => 16106 [14] => 21974 [15] => 24443 [16] => 16183 [17] => 19696 )