พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

CD release from "Idolmaster" unit Dramatic Stars.

q select pid from dex_product where pid<>'1335' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22147,19134,13203,22573,19132,13679,23639,11739,18206,24523,11740,11549,20182,15539,13205,15785,11551,11552 Array ( [0] => 22147 [1] => 19134 [2] => 13203 [3] => 22573 [4] => 19132 [5] => 13679 [6] => 23639 [7] => 11739 [8] => 18206 [9] => 24523 [10] => 11740 [11] => 11549 [12] => 20182 [13] => 15539 [14] => 13205 [15] => 15785 [16] => 11551 [17] => 11552 )