สินค้าหมด

190 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13075' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21586,17857,21576,14900,4872,9830,22487,1794,22878,19677,21162,8472,18857,8885,13851,18765,16199,14893 Array ( [0] => 21586 [1] => 17857 [2] => 21576 [3] => 14900 [4] => 4872 [5] => 9830 [6] => 22487 [7] => 1794 [8] => 22878 [9] => 19677 [10] => 21162 [11] => 8472 [12] => 18857 [13] => 8885 [14] => 13851 [15] => 18765 [16] => 16199 [17] => 14893 )