สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12990' and ( pcharacter='142' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16481,11695,14601,22567,20457,17700,11696,16482,20462,14593,20460,16477,14591,24430,14596,17218,14597,23949 Array ( [0] => 16481 [1] => 11695 [2] => 14601 [3] => 22567 [4] => 20457 [5] => 17700 [6] => 11696 [7] => 16482 [8] => 20462 [9] => 14593 [10] => 20460 [11] => 16477 [12] => 14591 [13] => 24430 [14] => 14596 [15] => 17218 [16] => 14597 [17] => 23949 )