สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12989' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15698,19426,9155,19294,17326,14736,19475,6568,18363,18763,19428,18140,13384,18926,14722,22406,12941,6567 Array ( [0] => 15698 [1] => 19426 [2] => 9155 [3] => 19294 [4] => 17326 [5] => 14736 [6] => 19475 [7] => 6568 [8] => 18363 [9] => 18763 [10] => 19428 [11] => 18140 [12] => 13384 [13] => 18926 [14] => 14722 [15] => 22406 [16] => 12941 [17] => 6567 )