สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12988' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20036,20564,8472,9581,1825,14079,4686,21776,16204,22880,23345,23504,10058,20496,14508,8042,10600,5195 Array ( [0] => 20036 [1] => 20564 [2] => 8472 [3] => 9581 [4] => 1825 [5] => 14079 [6] => 4686 [7] => 21776 [8] => 16204 [9] => 22880 [10] => 23345 [11] => 23504 [12] => 10058 [13] => 20496 [14] => 14508 [15] => 8042 [16] => 10600 [17] => 5195 )