สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12987' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12983,23075,18179,23326,21903,23916,23078,23076,20300,18776,23073,11379,11832,23077,12293,11830,23915,19613 Array ( [0] => 12983 [1] => 23075 [2] => 18179 [3] => 23326 [4] => 21903 [5] => 23916 [6] => 23078 [7] => 23076 [8] => 20300 [9] => 18776 [10] => 23073 [11] => 11379 [12] => 11832 [13] => 23077 [14] => 12293 [15] => 11830 [16] => 23915 [17] => 19613 )