สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12985' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11234,19751,20288,20935,8263,17180,5487,19064,22041,3823,17408,6958,22130,2816,22411,18037,18369,20165 Array ( [0] => 11234 [1] => 19751 [2] => 20288 [3] => 20935 [4] => 8263 [5] => 17180 [6] => 5487 [7] => 19064 [8] => 22041 [9] => 3823 [10] => 17408 [11] => 6958 [12] => 22130 [13] => 2816 [14] => 22411 [15] => 18037 [16] => 18369 [17] => 20165 )