สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12984' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21903,18776,23075,23914,11832,19027,19614,11831,11380,23072,18777,11379,23078,11830,23326,23916,23073,11378 Array ( [0] => 21903 [1] => 18776 [2] => 23075 [3] => 23914 [4] => 11832 [5] => 19027 [6] => 19614 [7] => 11831 [8] => 11380 [9] => 23072 [10] => 18777 [11] => 11379 [12] => 23078 [13] => 11830 [14] => 23326 [15] => 23916 [16] => 23073 [17] => 11378 )