สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12983' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11378,20299,18778,19614,24729,23078,18179,23077,23326,23074,11831,21903,23917,11380,19027,12984,11379,12293 Array ( [0] => 11378 [1] => 20299 [2] => 18778 [3] => 19614 [4] => 24729 [5] => 23078 [6] => 18179 [7] => 23077 [8] => 23326 [9] => 23074 [10] => 11831 [11] => 21903 [12] => 23917 [13] => 11380 [14] => 19027 [15] => 12984 [16] => 11379 [17] => 12293 )