สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12941' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21146,9983,10868,23015,14732,18668,23681,22638,14723,19432,22854,19414,13394,13768,22491,7852,20160,14764 Array ( [0] => 21146 [1] => 9983 [2] => 10868 [3] => 23015 [4] => 14732 [5] => 18668 [6] => 23681 [7] => 22638 [8] => 14723 [9] => 19432 [10] => 22854 [11] => 19414 [12] => 13394 [13] => 13768 [14] => 22491 [15] => 7852 [16] => 20160 [17] => 14764 )