สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12884' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15502,8100,11409,21962,12597,20889,18663,13487,3346,15501,16635,2808,17275,17268,12593,17272,705,3351 Array ( [0] => 15502 [1] => 8100 [2] => 11409 [3] => 21962 [4] => 12597 [5] => 20889 [6] => 18663 [7] => 13487 [8] => 3346 [9] => 15501 [10] => 16635 [11] => 2808 [12] => 17275 [13] => 17268 [14] => 12593 [15] => 17272 [16] => 705 [17] => 3351 )