สินค้าหมด

500 BAHT
650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12776' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14563,20960,1493,20930,1481,15889,15723,8270,4033,5650,10896,4004,15963,480,22125,1344,9626,22382 Array ( [0] => 14563 [1] => 20960 [2] => 1493 [3] => 20930 [4] => 1481 [5] => 15889 [6] => 15723 [7] => 8270 [8] => 4033 [9] => 5650 [10] => 10896 [11] => 4004 [12] => 15963 [13] => 480 [14] => 22125 [15] => 1344 [16] => 9626 [17] => 22382 )