พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2429,14847,1724,14848,1423,14846,2427,2430,1726,14839,14849,14835,14841,14831,2425,2420,1416,1445 Array ( [0] => 2429 [1] => 14847 [2] => 1724 [3] => 14848 [4] => 1423 [5] => 14846 [6] => 2427 [7] => 2430 [8] => 1726 [9] => 14839 [10] => 14849 [11] => 14835 [12] => 14841 [13] => 14831 [14] => 2425 [15] => 2420 [16] => 1416 [17] => 1445 )