สินค้าหมด

2,600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12039' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9105,10906,4253,13001,4330,4251,4126,12999,20900,10068,4987,15904,768,4256,20902,2331,8296,8965 Array ( [0] => 9105 [1] => 10906 [2] => 4253 [3] => 13001 [4] => 4330 [5] => 4251 [6] => 4126 [7] => 12999 [8] => 20900 [9] => 10068 [10] => 4987 [11] => 15904 [12] => 768 [13] => 4256 [14] => 20902 [15] => 2331 [16] => 8296 [17] => 8965 )