สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11164,11302,21835,11949,11290,11947,9616,14356,2309,11297,11946,15616,11292,224,11163,15611,3091,18184 Array ( [0] => 11164 [1] => 11302 [2] => 21835 [3] => 11949 [4] => 11290 [5] => 11947 [6] => 9616 [7] => 14356 [8] => 2309 [9] => 11297 [10] => 11946 [11] => 15616 [12] => 11292 [13] => 224 [14] => 11163 [15] => 15611 [16] => 3091 [17] => 18184 )