สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11292,9616,14356,21835,2310,11951,11295,11303,18184,11304,11302,11947,11300,11944,11293,11943,2309,2307 Array ( [0] => 11292 [1] => 9616 [2] => 14356 [3] => 21835 [4] => 2310 [5] => 11951 [6] => 11295 [7] => 11303 [8] => 18184 [9] => 11304 [10] => 11302 [11] => 11947 [12] => 11300 [13] => 11944 [14] => 11293 [15] => 11943 [16] => 2309 [17] => 2307 )