สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11293,2307,11947,15616,21835,11294,11291,14356,11945,18184,11292,224,2310,11163,2309,9616,11296,11300 Array ( [0] => 11293 [1] => 2307 [2] => 11947 [3] => 15616 [4] => 21835 [5] => 11294 [6] => 11291 [7] => 14356 [8] => 11945 [9] => 18184 [10] => 11292 [11] => 224 [12] => 2310 [13] => 11163 [14] => 2309 [15] => 9616 [16] => 11296 [17] => 11300 )