สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2307,14356,11162,11295,11944,11943,11948,11947,11299,11945,11949,11297,11951,11163,11294,11164,15611,11303 Array ( [0] => 2307 [1] => 14356 [2] => 11162 [3] => 11295 [4] => 11944 [5] => 11943 [6] => 11948 [7] => 11947 [8] => 11299 [9] => 11945 [10] => 11949 [11] => 11297 [12] => 11951 [13] => 11163 [14] => 11294 [15] => 11164 [16] => 15611 [17] => 11303 )