สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11949' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18184,11297,11948,11946,2309,2310,11301,3091,2307,11943,11293,11945,11951,11162,11294,11163,11291,11299 Array ( [0] => 18184 [1] => 11297 [2] => 11948 [3] => 11946 [4] => 2309 [5] => 2310 [6] => 11301 [7] => 3091 [8] => 2307 [9] => 11943 [10] => 11293 [11] => 11945 [12] => 11951 [13] => 11162 [14] => 11294 [15] => 11163 [16] => 11291 [17] => 11299 )