สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11298,11943,11297,11952,11290,224,11945,11950,11296,11946,11293,11295,9616,11291,11303,11162,11951,15616 Array ( [0] => 11298 [1] => 11943 [2] => 11297 [3] => 11952 [4] => 11290 [5] => 224 [6] => 11945 [7] => 11950 [8] => 11296 [9] => 11946 [10] => 11293 [11] => 11295 [12] => 9616 [13] => 11291 [14] => 11303 [15] => 11162 [16] => 11951 [17] => 15616 )