สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11948,9616,11162,11299,11301,14356,11163,11949,2307,11291,11295,11292,15611,11290,11951,3091,11294,2308 Array ( [0] => 11948 [1] => 9616 [2] => 11162 [3] => 11299 [4] => 11301 [5] => 14356 [6] => 11163 [7] => 11949 [8] => 2307 [9] => 11291 [10] => 11295 [11] => 11292 [12] => 15611 [13] => 11290 [14] => 11951 [15] => 3091 [16] => 11294 [17] => 2308 )