สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15616,11952,11950,11164,3091,18184,2307,11299,2309,11300,11945,11163,11948,11291,2308,11292,11304,11294 Array ( [0] => 15616 [1] => 11952 [2] => 11950 [3] => 11164 [4] => 3091 [5] => 18184 [6] => 2307 [7] => 11299 [8] => 2309 [9] => 11300 [10] => 11945 [11] => 11163 [12] => 11948 [13] => 11291 [14] => 2308 [15] => 11292 [16] => 11304 [17] => 11294 )