มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11944' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2307,11945,11296,15616,15611,224,11297,11304,18184,11162,11164,11290,11299,11301,11946,11948,3091,11291 Array ( [0] => 2307 [1] => 11945 [2] => 11296 [3] => 15616 [4] => 15611 [5] => 224 [6] => 11297 [7] => 11304 [8] => 18184 [9] => 11162 [10] => 11164 [11] => 11290 [12] => 11299 [13] => 11301 [14] => 11946 [15] => 11948 [16] => 3091 [17] => 11291 )