มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11944' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11296,15616,11290,11295,11299,11949,2308,11292,9616,15611,11951,11946,11302,11945,11291,11301,11298,11303 Array ( [0] => 11296 [1] => 15616 [2] => 11290 [3] => 11295 [4] => 11299 [5] => 11949 [6] => 2308 [7] => 11292 [8] => 9616 [9] => 15611 [10] => 11951 [11] => 11946 [12] => 11302 [13] => 11945 [14] => 11291 [15] => 11301 [16] => 11298 [17] => 11303 )