สินค้าหมด

2,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11921' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22076,16617,22119,6442,16532,3507,20920,1573,6649,10424,4699,16713,20997,6569,15881,1474,17091,1527 Array ( [0] => 22076 [1] => 16617 [2] => 22119 [3] => 6442 [4] => 16532 [5] => 3507 [6] => 20920 [7] => 1573 [8] => 6649 [9] => 10424 [10] => 4699 [11] => 16713 [12] => 20997 [13] => 6569 [14] => 15881 [15] => 1474 [16] => 17091 [17] => 1527 )