มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25256,4811,5207,23362,811,21560,3067,814,4339,4115,1055,4573,4999,3069,817,3071,4812,1617 Array ( [0] => 25256 [1] => 4811 [2] => 5207 [3] => 23362 [4] => 811 [5] => 21560 [6] => 3067 [7] => 814 [8] => 4339 [9] => 4115 [10] => 1055 [11] => 4573 [12] => 4999 [13] => 3069 [14] => 817 [15] => 3071 [16] => 4812 [17] => 1617 )