สินค้าหมด

750 BAHT
1250 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'1180' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7382,6153,9632,794,8850,9672,786,18306,1171,4262,3213,784,6004,791,4114,21752,4261,4796 Array ( [0] => 7382 [1] => 6153 [2] => 9632 [3] => 794 [4] => 8850 [5] => 9672 [6] => 786 [7] => 18306 [8] => 1171 [9] => 4262 [10] => 3213 [11] => 784 [12] => 6004 [13] => 791 [14] => 4114 [15] => 21752 [16] => 4261 [17] => 4796 )