สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11707' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8361,6211,8395,6217,6235,8394,11709,6483,3686,4750,5693,6219,8393,9411,8392,7839,4761,6224 Array ( [0] => 8361 [1] => 6211 [2] => 8395 [3] => 6217 [4] => 6235 [5] => 8394 [6] => 11709 [7] => 6483 [8] => 3686 [9] => 4750 [10] => 5693 [11] => 6219 [12] => 8393 [13] => 9411 [14] => 8392 [15] => 7839 [16] => 4761 [17] => 6224 )