มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11521' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6853,4290,20050,8578,4105,9829,13154,8307,23530,5971,21209,22077,9236,3399,11574,23625,8618,8600 Array ( [0] => 6853 [1] => 4290 [2] => 20050 [3] => 8578 [4] => 4105 [5] => 9829 [6] => 13154 [7] => 8307 [8] => 23530 [9] => 5971 [10] => 21209 [11] => 22077 [12] => 9236 [13] => 3399 [14] => 11574 [15] => 23625 [16] => 8618 [17] => 8600 )