สินค้าหมด

560 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11419' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17852,22999,12893,22448,19370,1104,19050,22554,1636,7926,2367,10802,19369,10801,6724,5517,3581,12892 Array ( [0] => 17852 [1] => 22999 [2] => 12893 [3] => 22448 [4] => 19370 [5] => 1104 [6] => 19050 [7] => 22554 [8] => 1636 [9] => 7926 [10] => 2367 [11] => 10802 [12] => 19369 [13] => 10801 [14] => 6724 [15] => 5517 [16] => 3581 [17] => 12892 )