สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11170' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11036,10230,13044,11027,8467,18679,18676,19502,14755,11031,8241,8433,11038,11023,24093,18673,18228,11021 Array ( [0] => 11036 [1] => 10230 [2] => 13044 [3] => 11027 [4] => 8467 [5] => 18679 [6] => 18676 [7] => 19502 [8] => 14755 [9] => 11031 [10] => 8241 [11] => 8433 [12] => 11038 [13] => 11023 [14] => 24093 [15] => 18673 [16] => 18228 [17] => 11021 )