สินค้าหมด

900 BAHT

Size: H 200mm
Material: polyester, resin
Made in China

q select pid from dex_product where pid<>'11148' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16028,14538,11076,11728,24534,16026,17254,10819,11905,10537,3655,10903,12166,8266,24533,2817,13716,9147 Array ( [0] => 16028 [1] => 14538 [2] => 11076 [3] => 11728 [4] => 24534 [5] => 16026 [6] => 17254 [7] => 10819 [8] => 11905 [9] => 10537 [10] => 3655 [11] => 10903 [12] => 12166 [13] => 8266 [14] => 24533 [15] => 2817 [16] => 13716 [17] => 9147 )