สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11094' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22014,8759,11092,9914,9894,8757,17184,8739,11093,8750,9915,8733,8732,8744,8734,9911,8731,8728 Array ( [0] => 22014 [1] => 8759 [2] => 11092 [3] => 9914 [4] => 9894 [5] => 8757 [6] => 17184 [7] => 8739 [8] => 11093 [9] => 8750 [10] => 9915 [11] => 8733 [12] => 8732 [13] => 8744 [14] => 8734 [15] => 9911 [16] => 8731 [17] => 8728 )