สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11093' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15565,22457,9901,11091,8738,10561,8750,20947,17703,8758,10559,11086,22014,9913,8729,22556,8732,9914 Array ( [0] => 15565 [1] => 22457 [2] => 9901 [3] => 11091 [4] => 8738 [5] => 10561 [6] => 8750 [7] => 20947 [8] => 17703 [9] => 8758 [10] => 10559 [11] => 11086 [12] => 22014 [13] => 9913 [14] => 8729 [15] => 22556 [16] => 8732 [17] => 9914 )