สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11093' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8737,10563,8744,11091,10547,22839,8756,19966,17703,9905,22457,9907,8763,8736,9915,8723,9910,9898 Array ( [0] => 8737 [1] => 10563 [2] => 8744 [3] => 11091 [4] => 10547 [5] => 22839 [6] => 8756 [7] => 19966 [8] => 17703 [9] => 9905 [10] => 22457 [11] => 9907 [12] => 8763 [13] => 8736 [14] => 9915 [15] => 8723 [16] => 9910 [17] => 9898 )