สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11093' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19967,17699,10547,11090,8727,19648,9898,8729,11096,9907,11091,21230,8733,8745,22015,9895,8724,17703 Array ( [0] => 19967 [1] => 17699 [2] => 10547 [3] => 11090 [4] => 8727 [5] => 19648 [6] => 9898 [7] => 8729 [8] => 11096 [9] => 9907 [10] => 11091 [11] => 21230 [12] => 8733 [13] => 8745 [14] => 22015 [15] => 9895 [16] => 8724 [17] => 17703 )