สินค้าหมด

1,350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11086' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9911,9898,19648,8724,9910,20947,21230,10561,8745,10829,9916,21229,8744,8748,8737,10559,19966,9894 Array ( [0] => 9911 [1] => 9898 [2] => 19648 [3] => 8724 [4] => 9910 [5] => 20947 [6] => 21230 [7] => 10561 [8] => 8745 [9] => 10829 [10] => 9916 [11] => 21229 [12] => 8744 [13] => 8748 [14] => 8737 [15] => 10559 [16] => 19966 [17] => 9894 )